Voorwaarden Kunstsalon IJL

Voorwaarden voor deelname aan Kunstsalon IJL

 

Deelnemer stemt volledig en onvoorwaardelijk in met de hierna opgenomen deelnamevoorwaarden:

1. Galerie Noord organiseert van 6 t/m 28 maart 30 mei t/m 20 juni 2021 aan de Nieuwstad 6 te Groningen de expositie IJL, hierna: “Kunstsalon IJL”.

2. Tezamen met een akkoord op deze voorwaarden levert Deelnemer bij inschrijving een kwalitatief goede afbeelding aan van het te exposeren werk in .jpg 72dpi, lange zijde minimaal 2500 pixels. Deelnemer geeft de afbeelding de volgende titel: Voornaam_Achternaam_TitelWerk.jpg. De aanmelding voor deelname wordt door Galerie Noord zo spoedig mogelijk hierna bevestigd.

3. Galerie Noord is verantwoordelijk voor de inrichting van Kunstsalon IJL en bepaalt de selectie, inhoud en openingstijden ervan.

4. Het te exposeren werk zal door Deelnemer op 1 maart 25 mei 2021 tussen 11:00 en 17:00 uur bij Galerie Noord worden aangeleverd. Deelnemer verklaart dat het eigen werk betreft, dat vrij is van rechten van derden. Een bewijs voor ontvangst zal bij aanlevering door Deelnemer en Galerie Noord worden getekend.

5. Hangend werk dient te zijn voorzien van een deugdelijk ophangsysteem (bijv: lijsten, gaatjes, haken, lussen of magneten) dat deel uitmaakt van het aangeleverde werk. Het maximale formaat voor het werk bedraagt 100 x 100 x 100 cm. Galerie Noord behoudt zich het recht voor het werk te weigeren als niet aan de deelnamevoorwaarden wordt voldaan.

6. Deelnemer kan deelname alleen vóór 15 januari 2021 opzeggen, middels een schriftelijke melding aan Galerie Noord. Na deze datum is geen opzegging mogelijk. Wanneer Deelnemer zonder afmelding niet exposeert kan Galerie Noord eventuele hierdoor geleden schade op Deelnemer verhalen.

7. Deelnemer neemt de kosten van vervoer, verpakking en levering van het werk voor eigen rekening, alsmede een eventuele transportverzekering.

8. Deelnemer verleent aan Galerie Noord gedurende Kunstsalon IJL het exclusieve verkooprecht van het betreffende werk voor de hierboven aangegeven verkoopprijs. Binnen twee maand na afloop van Kunstsalon IJL zal de verkoopomzet worden uitbetaald op het rekeningnummer van Deelnemer nadat hierop door Galerie Noord 35% provisie is ingehouden.

9. Voor de duur van Kunstsalon IJL is het betreffende werk door Galerie Noord verzekerd tegen beschadiging. Galerie Noord is uitsluitend aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit tekortkomingen die haar zijn te verwijten en rechtstreeks verband houden met Kunstsalon IJL. Galerie Noord aanvaardt echter geen grotere aansprakelijkheid dan die door haar verzekering wordt vergoed. Zolang het werk na Kunstsalon IJL niet wordt opgehaald berust het bij Galerie Noord voor rekening en risico van Deelnemer. Is het werk na drie maanden niet opgehaald dan vervalt het werk om niet aan Galerie Noord.

10. Gedurende Kunstsalon IJL blijft het werk eigendom van Deelnemer. Bij verkoop tijdens Kunstsalon IJL vindt betaling via Galerie Noord plaats en zal Deelnemer tot levering en overdracht aan de koper overgaan. Deelnemer en Galerie Noord stellen elkaar op de hoogte van de wijze en het tijdstip van de verkoop en levering van het verkochte werk. Buiten de aansprakelijkheid van Galerie Noord valt schade ontstaan door de levering door Deelnemer of door toedoen van de koper.

11. Galerie Noord verzorgt het drukwerk en de publiciteit rondom Kunstsalon IJL. Deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar naam en/of werk in dit kader worden gebruikt of afgebeeld voor publicitaire doeleinden.

12. Galerie Noord behoudt zich het recht voor om Kunstsalon IJL te wijzigen, uit te stellen of af te gelasten, zonder dat zij op enige wijze tot schadevergoeding gehouden is jegens Deelnemer of derden.

13. Deelnemer zal niet-verkocht werk bij Galerie Noord afhalen op 30 maart 21 juni 2021 tussen 11:00 en 17:00 uur. Hierbij dient het bewijs van ontvangst te worden meegenomen om te worden getekend voor retour.

14. Op deze deelnamevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

terug